Volnočasové aktivity (Nováček)

Terapeutické dílny

 • Úkolem činností v terapeutických dílnách je edukace účelného využívání volného času, získávání nových manuálních zručností a dovedností, rozvíjení fantazie, estetického cítění, samostatnosti a soběstačnosti, zvyšování sebevědomí uživatelů.
 • Domov disponuje vlastní keramickou dílnou s pecí na vypalování výrobků. Rukodělná dílna je určena pro práci s papírem, textilem, malování na hedvábí a na sklo, kreslení různými technikami, práci s nůžkami a lepidlem, šití a vyšívání.

Muzikoterapie

 • Prostřednictvím různých muzikoterapeutických aktivit naplňujeme stanovené dlouhodobé cíle muzikoterapie, kterými jsou: naučit se novým sociálním dovednostem a respektovat nastavení sociálních hranic, prodloužit soustředěnost a naučit se relaxovat při hudbě, odreagovat se a vyjádřit své emoce prostřednictvím hudebních aktivit, aktivizace a podpora myšlení a řeči, nastavení a respektování sociálních pravidel pro komunikaci ve skupině.
 • Odborná muzikoterapie probíhá 2x za měsíc.

Canisterapie

 • Do domova dochází 1x za měsíc 3 - 4 psi a canisterapie se zaměřuje především na: rozvoj citových schopností (hlazení, mazlení, komunikace se psem), rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby), rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika, házení míčků), rozvoj sociálního cítění (budování vztahu ke zvířeti), relaxaci (vliv na psychiku a duševní rovnováhu klienta).

Pohybové a sportovní činnosti

 • Ke zvyšování fyzické kondice, otužování, rozvoji hrubé motoriky a zlepšování koordinace pohybu slouží zahrada vybavená herními prvky. V případě nepříznivého počasí lze využívat k pobytu venku zastřešených teras. V období říjen až březen se využívá tělocvična 4. základní školy v Plzni.
 • Své fyzické schopnosti mají možnost uživatelé poměřit se soupeři při různých sportovních soutěžích dle aktuální nabídky.
 • Kulturní a společenské akce
 • Socializaci, navázání nových přátelských vztahů, poznávání nového prostředí, rozvoji samostatnosti, uvědomování a prosazování vlastního JÁ napomáhá účast na kulturních a společenských akcích pořádaných v areálu domova, v Plzni i mimo ni. V sekci Galerie je malá ukázka akcí, kterých se uživatelé zúčastnili za uplynulé období.

Rehabilitační pobyt

 • Uživatelé mají možnost zúčastnit se rehabilitačního pobytu konaného jednou ročně.

Další činnosti

 • Pracovníci domova průběžně zjišťují od uživatelů jejich přání a představy o spokojeném životě v domově. Na základě těchto poznatků plánují a zajišťují další volnočasové a aktivizační činnosti, které rozvíjejí psychické a fyzické schopnosti a dovednosti uživatelů a vedou k jejich spokojenosti. Další nabízené činnosti jsou např. sportovní soutěže, maškarní rej, diskotéky, divadla, grilování v krbu, vycházky do lesa, koupání v nedalekých rybnících, výlety po okolí Plzně apod.