Cílová skupina (Nováček)

 • Osoby ve věku 3 – 35 let se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími fyzickými či smyslovými vadami. Osobám mladším 4 let se pobytové služby poskytují pouze v případě, že se považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III a IV.
 • Osoby odpovídající cílové skupině, jejichž svéprávnost byla soudně omezena nebo kterým byla nařízena ústavní výchova či předběžné opatření.

Odmítnutí poskytování služeb

Poskytovatel nemůže sjednat poskytování pobytové sociální služby v domově s osobami, které nesplňují podmínky pro cílovou skupinu uživatelů.

V souladu s §91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění může poskytovatel odmítnout se zájemcem uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, když:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí pobytové sociální služby, o kterou zájemce žádá
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby
 • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Poskytnutí pobytové sociální služby z důvodu zdravotního stavu zájemce se vylučuje, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Poskytovatel nemůže poskytovat pobytové sociální služby také těmto zájemcům:

 • osoby s lehkým mentálním postižením
 • osoby závislé na alkoholu
 • osoby závislé na návykových látkách
 • osoby s poruchou chování, které by závažným způsobem ohrožovaly sebe nebo jiné osoby a svým chováním narušovaly kolektivní soužití
 • osoby s diagnózou autismus a schizofrenie
 • těhotným ženám a rodičům s dětmi