Cílová skupina (Sněženka)

Cílovou skupinou Domova jsou osoby s chronickým duševním onemocněním starší 50 let, jejichž potřeba pomoci jiné fyzické osoby v základních životních potřebách odpovídá II., III. nebo IV. stupni závislosti a kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně). Jedná se zejména o osoby trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí. Zároveň se jedná i o osoby s poruchami kognitivních funkcí s nepříznivou prognózou dalšího vývoje. Poskytované služby jsou určeny pro občany z řad obyvatel města Plzně. V případě nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby nabídnuty i žadatelům mimo město Plzeň. Služby jsou poskytovány pouze v českém jazyce.

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pokud:

  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.