Městský ústav sociálních služeb města Plzně

Poslání, cíle a principy (POS)

Poslání Pečovatelské služby

Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénních sociálních služeb seniorům, rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením s ohledem na jejich individuální potřeby a osobní cíle.
Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče ve spolupráci s rodinou a zároveň minimalizovaní rizika prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, při výkonu činnosti je vždy respektována uživatelova důstojnost a jejich základní lidská práva.

Cíle Pečovatelské služby

 • Zajištění co nejdelšího možného pobytu uživatele v jeho přirozeném sociálním prostředí a oddálení umístění do pobytových zařízení sociálních služeb.
 • Prohlubování a udržování odbornosti pracovníků pečovatelské služby účastí na seminářích a školení.
 • Poskytování pečovatelské služby tak, aby, byly naplňovány cíle a přání uživatele a nedocházelo k ukončování smluvního vztahu z důvodu nespokojenosti s poskytovanou pečovatelskou službou.

Pečovatelská služba usiluje o to, aby uživatel:

 • mohl projevit svou osobnost a naplnit své potřeby a osobní cíle, pomocí kvalitně nastaveného individuálního plánu si udržel co nejvyšší možnou míru soběstačnosti
 • s pomocí Pečovatelské služby zvládal každodenní činnosti, které z důvodu věku, zdravotního omezení či jiné znevýhodňující okolnosti není schopen zvládat sám
 • setrval v domácím prostředí a zůstal tak součástí místního společenství
 • uchoval si stávající schopnosti a zachoval vlastní styl života
 • udržoval a navazoval vztahy s přáteli, známými a rodinou

Principy a zásady poskytování terénní sociální služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona.
Principem poskytování pečovatelské služby je zabránit sociálnímu vyloučení cílové skupiny uživatelů a jejich zpětné začlenění do společnosti. Principem poskytování Pečovatelské služby je docílení co nejvyššího stupně samostatnosti a nezávislosti uživatelů na jiné fyzické osobě při respektování Listiny základních práv a svobod a Etických kodexů.

Hlavní zásady při poskytování Pečovatelské služby:

 • ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti
 • individuální přístup k uživateli, respektování jeho rozhodnutí, poskytování služeb vychází z individuálního osobního cíle uživatele, z vnitřních pravidel a ze stanovených pracovních postupů. Služby se přizpůsobují požadavkům a potřebám uživatele
 • respektování práv, osobnosti, soukromí a důstojnosti uživatele
 • rovný přístup ke všem uživatelům, služby jsou poskytovány bez ohledu na rasu, náboženské a politické přesvědčení, národnost, sexuální orientaci a ekonomickou situaci
 • profesionalita a odbornost poskytování sociálních služeb
 • Úsilí o vzájemnou důvěru, snaha (se souhlasem uživatele) o maximální spolupráci a komunikaci s rodinou uživatele. Služby jsou poskytovány týmově, odborně a komplexně