Cílová skupina (DS Jitřenka)

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let, o děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let s přidruženým lehkým tělesným nebo smyslovým postižením a seniory nad 60 let.
Předpokladem pro přijetí je zvládání základních sebeobslužných dovedností s částečnou dopomocí (používání WC, přijímání stravy). Sociální služba je poskytována v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 6:00 hod. do 16:00 hod. a je určena pro zájemce z řad obyvatel města Plzně. V případě volné kapacity lze přijmout i žadatele s trvalým pobytem mimo území města Plzně. Kapacita DS je 24 míst. Služby jsou poskytovány v českém jazyce.
V souladu s § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů může poskytovatel odmítnout se zájemcem uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, když:

  • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí ambulantní sociální služby, o kterou zájemce žádá,
  • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí ambulantní sociální služby.

Poskytnutí ambulantní sociální služby z důvodu zdravotního stavu zájemce se vylučuje, jestliže:

  • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna docházet do zařízení z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Poskytovatel nemůže poskytovat ambulantní sociální služby také těmto zájemcům:

  • Osobám, které nezvládají chůzi po schodech (DS není bezbariérový),
  • osobám, kterým DS vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy.