Cílová skupina (DS Jitřenka)

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let, o děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let s přidruženým lehkým tělesným nebo smyslovým postižením a seniory nad 60 let.


V souladu s § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů může poskytovatel odmítnout se zájemcem uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, když:

  • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí ambulantní sociální služby, o kterou zájemce žádá,
  • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí ambulantní sociální služby,
  • osobám, kterým DS vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování    povinností vyplývajících z této smlouvy.


Poskytnutí ambulantní sociální služby z důvodu zdravotního stavu zájemce se vylučuje, jestliže:

  • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna docházet do zařízení z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.


Poskytovatel nemůže poskytovat ambulantní sociální služby také těmto zájemcům:

  • Osobám, které nezvládají chůzi po schodech (DS není bezbariérový).