Cílová skupina (DS Jitřenka)

Cílovou skupinou DS jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let, o děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let s přidruženým lehkým tělesným nebo smyslovým postižením a seniory nad 60 let.

Předpokladem pro přijetí je zvládání základních sebeobslužných dovedností s částečnou dopomocí (používání WC, přijímání stravy). V případě nevyužití celkové kapacity DS mohou být služby nabídnuty i žadatelům mimo město Plzeň. Kapacita DS je 24 míst. Provozní doba DS je pondělí – pátek od 6:00 do 16:00 hod. Služby jsou poskytovány v českém jazyce.

Služby nelze poskytnout:

  • osobám, které splňují cílovou skupinu, ale vyžadují sociální službu, kterou DS neposkytuje,
  • osobám, které nezvládají chůzi po schodech (DS není bezbariérový),
  • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování sociální služby v DS (jedná se o zdravotní stav, který vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo onemocnění akutní infekční nemoci),
  • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
  • osobám, kterým DS vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy.