Poslání, cíle a principy (Jitřenka)

Poslání DS:
Posláním DS je poskytovat všestrannou podporu a pomoc uživatelům při zvládání běžných denních a pracovních činností a sociálních dovedností s ohledem na jejich individuální potřeby, komplexní rozvoj osobnosti, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru samostatnosti.

Cíle sociální služby:
Hlavním cílem DS je poskytovat uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti. Jednotlivými cíli jsou:

 • Zabezpečit uživateli vhodnou míru pomoci a podpory při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • podporovat nezávislost a soběstačnost uživatelů v oblasti sebeobsluhy,
 • podporovat uživatele ve vlastním rozhodování a v přijímání zodpovědnosti za své činy a rozhodnutí, napomáhat uživatelům v oblasti vyjadřování vlastních pocitů, nálad  a přání,
 • zapojit uživatele do zájmových aktivit v rámci zařízení i mimo něj,
 • zapojit uživatele do terapeutických činností vedoucích ke zlepšení kvality života,
 • rozvíjet praktické dovednosti uživatelů, které přímo souvisí s obvyklým způsobem života, včetně schopnosti vyjádřit se k průběhu poskytovaných služeb,
 • zabezpečit podmínky k rozvoji plnohodnotného života uživatelů a podporovat schopnost uplatnění vlastních práv,
 • spolupracovat s rodinnými příslušníky (zákonnými zástupci, opatrovníky) uživatelů,
 • zabezpečit právo uživatele podílet se na plánování sociální služby,
 • podporovat začlenění uživatelů do společnosti.

Zásady (principy) poskytování sociálních služeb:

 • Individuální přístup k uživateli, respektování jeho rozhodnutí,
 • dodržování práv a respektování osobnosti uživatele,
 • ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti,
 • rovný přístup ke všem uživatelům,
 • odborné poskytování sociální služby.