Poslání, cíle a principy (Jitřenka)

Poslání DS:

Posláním DS je poskytovat všestrannou podporu a pomoc uživatelům při zvládání běžných denních a pracovních činností a sociálních dovedností s ohledem na jejich individuální potřeby, komplexní rozvoj osobnosti, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru samostatnosti.

Cíle sociální služby:

Hlavním cílem DS je poskytovat uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti.
Jednotlivými cíli jsou:

  • Zabezpečit uživateli vhodnou míru pomoci a podpory při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • podporovat uživatele ve vlastním rozhodování, vyjadřování vlastních pocitů, nálad a přání a v přijímání   zodpovědnosti za své činy,
  • zapojit uživatele do zájmových aktivit a terapeutických činností vedoucích ke zlepšení kvality života a jejich začlenění do společnosti,
  • zabezpečit podmínky k rozvoji plnohodnotného života uživatelů a podporovat schopnost uplatnění vlastních práv,
  • spolupracovat s rodinnými příslušníky (zákonnými zástupci, opatrovníky) uživatelů.

Zásady (principy) poskytování sociálních služeb:

  • Individuální přístup k uživateli, respektování jeho rozhodnutí,
  • dodržování práv a respektování osobnosti uživatele,
  • rovný přístup ke všem uživatelům,
  • odborné poskytování sociální služby.