Poskytované služby (Nováček)

Kapacita domova je celkem 44 lůžek, z toho:

  • 12 lůžek na oddělení „Zdravotní péče“ (třílůžkové pokoje)
  • 32 lůžek na oddělení „Výchovy“ (dvoulůžkové pokoje)

Bezbariérovost: ANO


Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi uživatelem a poskytovatelem nebo na základě rozsudku o nařízené ústavní výchově nebo předběžném opatření.

V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění jsou uživatelům domova zajišťovány níže uvedené základní úkony a činnosti:

Poskytnutí ubytování

Uživatel je ubytován na právě volné místo, v případě více volných míst má možnost výběru. Úklid prostor domova zajištuje poskytovatel prostřednictvím externí úklidové firmy formou denních, týdenních, měsíčních a mimořádných úklidů, mytí a desinfekcí. Praní prádla je zajištěno prostřednictvím centrální prádelny MÚSS Plzeň. Veškeré ložní prádlo a osobní prádlo uživatelů je označeno elektronickým čipem, který umožňuje evidenci prádla při předání do prádelny a jeho vydání zpět. Vyprané prádlo je usušeno, vyžehleno nebo vymandlováno, a je-li potřeba, je provedena drobná oprava. 

Poskytnutí stravy

Pro uživatele je stravování zajištěno formou podávání tří hlavních (snídaně, oběd, večeře) a dvou vedlejších jídel (dopolední a odpolední svačina). Podávaná strava odpovídá svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotním potřebám uživatelů. V určené dny je možný výběr stravy.
Uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje přijímání potravy formou dietního stravování, mohou své stravování realizovat formou nabízených diet – strava šetřící, diabetická, diabetická/šetřící, popřípadě bezlepková, vegetariánská apod.
Uživatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje podávání stravy v upravené formě (nakrájená, mletá, mixovaná) je strava takto upravována. Po celý den je dodržován pitný režim. Tekutiny jsou podávány vždy ke stravě a také během celého dne.
Jednotlivá jídla na příslušný kalendářní den jsou uvedena v jídelníčku, který je zveřejněn ve společných prostorách domova. Jídelníček rovněž naleznete v sekci Aktuální jídelníček.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Jedná se zejména o pomoc při zvládání všech denních činností. Služba je poskytována pracovníky v sociálních službách, všeobecnými sestrami a fyzioterapeutem. Poskytujeme pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc a podpora při podávání jídla a pití a pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

K provádění osobní hygieny slouží prostory společných koupelen a prostory společných WC. Používat tato zařízení mohou uživatelé bez omezení a kdykoliv v průběhu celého dne, nejsou-li toho samostatně schopni, pomáhají jim pracovníci v sociálních službách.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Domov zajišťuje pracovně výchovnou činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a volnočasové a zájmové aktivity.
Domov také zprostředkovává předškolní a školní vzdělávání. Na přání uživatele domov zprostředkovává vzdělávání ve střední škole.
Bližší informace o vzdělávání naleznete v sekci Vzdělávání.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Domov poskytuje podporu a pomoc uživatelům při využívání běžně dostupných služeb jako je návštěva cukrárny, ZOO, kina, divadla, výstav, trhů, sportovních soutěží, tanečních večerů aj. Domov pořádá různé společenské akce jako divadelní představení, diskotéky, výlety, vánoční besídky, rehabilitační pobyty a zajišťuje canisterapii a muzikoterapii.
Domov podporuje uživatele v kontaktu s rodinou. Uživatelé mohou být kdykoliv navštěvováni, doporučená doba návštěv je od 9.00 do 17.00 hod.

Sociálně terapeutické činnosti

Domov zajišťuje socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob jako např. používání zdvořilostních frází (prosím, děkuji,…), používání pozdravu apod., pomoc při nakupování, trénování motoriky (procházky, cvičení, tancování), bazální stimulaci, nácvik a udržení orientace místem, osobou a časem, upevňování školních znalostí a dovedností aj.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovnice Domova se věnuje uživatelům při řešení osobních, finančních a administrativních záležitostí, a to v úzké spolupráci se zákonnými zástupci, poručníkem nebo opatrovníkem. Vyřizuje potřebnou agendu spojenou s pobytem uživatelů v domově.