Poskytované služby (Sněženka)

Poskytnutí ubytování
Ubytování

  • Uživatel je ubytován na právě volné místo, v případě více volných míst si může pokoj vybrat. Může si pokoj dovybavit drobnými osobními předměty.

Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

  • Úklid provádějí zaměstnanci externí úklidové firmy. Jedná se zejména o úklid podlahy, očistu umyvadla, vynášení odpadkových košů, velký úklid, mytí oken. Denně je zajišťován úklid poliček, nočních stolků, případně osobních věcí uživatele.Praní prádla zajišťuje centrální prádelna. Prádlo je označeno čipy. Použité prádlo se sbírá v určených intervalech či dle potřeby, po vyprání je usušeno, vyžehleno či vymandlováno a předáno zpět uživateli.

Poskytnutí stravy

  • Stravování probíhá dle předem uveřejněného jídelního lístku, který schvaluje nutriční terapeut. Strava je poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel, 1 vedlejšího a pitného režimu během celého dne. Poskytujeme stravu normální, šetřící, diabetickou a diabetickou/šetřící. Dle přání a potřeby uživatele může Domov poskytnout také další diety – bezlepkovou, vegetariánskou apod. V určené dny je možný výběr stravy. Jednou měsíčně se schází tzv. Stravovací komise, kde mohou uživatelé vyjádřit svoje přání a názory. V případě, že uživatel není schopen se najíst sám, pomáhá mu pracovník v sociálních službách. Rovněž je možné stravu upravit mletím nebo mixováním. Stravu či jednotlivá jídla je možné si odhlásit nebo odebrat stravu jiné diety. Za odhlášenou stravu Domov poskytuje vratku.Strava může být dle volby uživatele podávána v jídelně, u stolu na pokoji nebo na servírovacím stolku u lůžka.V Domově je dbáno na to, aby uživatelé dodržovali pitný režim. Tekutiny jsou podávány vždy ke stravě a také během celého dne. Uživatelé mají celodenní přístup minimálně ke třem druhům nápojů (zpravidla sladký a hořký čaj, voda a chlazené nápoje z vířičů včetně chlazeného nápoje pro diabetiky).

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  • K provádění denní osobní hygieny slouží hygienický koutek s umyvadlem opatřeným tekoucí teplou a studenou vodou přímo na pokojích uživatelů, prostory společných koupelen a prostory společných toalet umístěných na jednotlivých patrech Domova. Používat tato zařízení mohou uživatelé bez omezení a kdykoliv v průběhu celého dne, nejsou-li toho samostatně schopni, pomáhají jim pracovníci v sociálních službách.Kadeřnické služby a pedikúra jsou zajištěny externími službami přímo v Domově.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • Jedná se zejména o pomoc při zvládání všech denních činností, služba je poskytována pracovníky v soc. službách, středně zdravotnickými pracovníky, fyzioterapeutem a pracovníkem v sociálních službách pro výchovnou nepedagogickou činnost. Poskytujeme pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změnu poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Domov zapůjčuje uživatelům kompenzační pomůcky. V péči o imobilní uživatele využíváme antidekubitní pomůcky. S uživateli denně probíhá nácvik sebeobsluhy. Domov je označen informačními tabulemi.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a k  využívání běžně dostupných informačních zdrojů a služeb. V Domově se konají různé společenské akce, výlety, přednášky a vzdělávací programy. Usilujeme o kontakt uživatele s vnějším prostředím. Poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Na přání uživatele zajišťujeme doprovod. Spolupracujeme se školami a dalšími institucemi. Domov umožňuje využití společenských prostor pro uspořádání oslav narozenin a dalších příležitostí pobýt se svými blízkými. Spolupracujeme s dobrovolníky.

Sociálně terapeutické činnosti

  • Probíhají na základě sestaveného individuálního plánu uživatele, který zohledňuje aktuální schopnosti, přání a potřeby uživatele. V Domově probíhá canisterapie, felinoterapie a pohybové aktivity.

Aktivizační činnosti

  • Poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Domov nabízí trénování paměti, filmový klub, kondiční cvičení, klub pekařů a kreativní dílnu, aktivity s hudbou apod. Na přání uživatele zajistíme i duchovní službu a v Domově se pravidelně konají mše.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • Sociální pracovník se stará o osobní a finanční záležitosti uživatelů, komunikuje s rodinami uživatelů, s úřady, soudy apod. Zajišťuje donášku denního tisku a zprostředkovává uživatelům potřebné informace.