Poslání, cíle a principy (Petrklíč)

Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí. Uživatelům Domova je poskytována pomoc a podpora týmem profesionálních pracovníků s respektem vůči individuálním potřebám každého jednotlivého člověka.

Cíle služby

Hlavním cílem je umožnit uživatelům Domova prožít život v prostředí, které respektuje individuální potřeby a umožní prožití důstojného, klidného a spokojeného stáří.

Dílčími cíli jsou:

  • Podpora uživatele k udržení maximálně možné samostatnosti.
  • Komplexní podpora a pomoc uživateli v sociálních záležitostech (např. v oblasti osobních a finančních záležitostech, komunikace a vyřizování osobních záležitostí s institucemi aj.)
  • Zajišťování kvalitní, dostupné zdravotní a ošetřovatelské péče ke snižování osobních omezení a trápení vyplívajících z onemocnění uživatele (např. léčba bolesti, úzkostlivé stavy aj.).
  • Naplňování volného času uživatelů volnočasovými aktivitami, aktivizačními činnostmi či společenskými nebo kulturními akcemi.
  • Otevřená spolupráce mezi poskytovatelem, uživatelem a jeho blízkými osobami založená na vzájemné důvěře, včetně podpory blízkým v době umírání a smrti příbuzného.


Zásady (principy)poskytování sociálních služeb

  • Důstojnost a bezpečí uživatele

Naší zásadou (principem) a zároveň posláním je poskytovat služby uživatelům kvalitně s ohledem na zajištění bezpečí, na respektování lidské důstojnosti, soukromí a intimity.

  • Individuální přístup k uživateli

S pomocí systému individuálního plánování se snažíme služby poskytovat s ohledem na individuální přání, potřeby a možnosti každého jednotlivého uživatele Domova.

  • Ochrana lidských práv

Lidská práva každého jednotlivce a ochranu našich uživatelů před předsudky mají na paměti všichni pracovníci Domova při poskytování všech dílčích jednotlivých činnostech poskytované služby.

  • Profesionalita pracovníků Domova

Pracovníci Domova jsou vedeni k respektu, empatii a toleranci vůči uživatelům Domova. V rámci dalšího vzdělávání dle §111 a §116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů [1] si zaměstnanci pravidelně osvojují potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti tak, aby měli potřebné dovednosti k naplňování cílů Domova.