Cílová skupina (Petrklíč)

Cílovou skupinou Domova jsou osoby s chronickým duševním onemocněním starší 50 let, jejichž potřeba pomoci jiné fyzické osoby v základních životních potřebách odpovídá II., III. nebo IV. stupni závislosti a kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně). Jedná se zejména o osoby trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí. Poskytované služby jsou určeny pro občany z řad obyvatel města Plzně. V případě nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby nabídnuty i žadatelům mimo město Plzeň. Služby jsou poskytovány v českém jazyce.

Služby nemůžeme poskytnout:

  • Osobám, které splňují cílovou skupinu, ale vyžadují sociální službu, kterou Domov neposkytuje.
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování sociální služby v Domově. Jedná se o zdravotní stav, který vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo onemocnění akutní infekční nemocí.
  • Osobám, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy.